અરજી પત્રકો

આ પાનું શેર કરો
  • પરિપત્ર સંખ્યા
  • પરિપત્ર તારીખ
    (dd/mm/yyyy)
  • વિષય / શીર્ષક
ક્રમવિષય / શીર્ષકડાઉનલોડ
1 રાજયની ગ્રામ્ય શાળાઓને રમતના સાધનો/મેદાનો માટેની સહાય ની વિગત અને ફોર્મ sports_games_form_2013-14.pdf (2 MB)
2 એસજીએસયુ – પરીક્ષા માટેનું અરજીપત્રક sgsu_examination_form.pdf (1 MB)
3 કોચીઝની ભરતી માટેનું ફોર્મ coches_arjio_form.pdf (840 KB)
4 સ્પોર્ટ્સ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક sports_hostel_entry_form.pdf (2 MB)
5 એસજીએસયુ - ડિસ્ક્લોઝર ફોર્મ sgsu_mendetory_disclosure_form.pdf (41 KB)
6 રાજય યુવક બોર્ડ પત્રક - એચ માતૃભૂમિ યુવા શક્તિ કેન્દ્ર syb_form_7.pdf (166 KB)
7 રાજય યુવક બોર્ડ પત્રક - એફ માતૃભૂમિ યુવા શક્તિ કેન્દ્ર syb_form_6.pdf (168 KB)
8 રાજય યુવક બોર્ડ માતૃભૂમિ યુવા શક્તિ કેન્દ્ર નમુનાનું બંધારણ syb_form_3.pdf (603 KB)
9 રાજય યુવક બોર્ડ માતૃભૂમિ યુવા શક્તિ કેન્દ્રના કારોબારી સમિતિની યાદી syb_form_2_.pdf (163 KB)
10 રાજય યુવક બોર્ડ માતૃભૂમિ યુવા શક્તિ કેન્દ્ર અરજીપત્રક syb_form_1.pdf (184 KB)
11 એસજીએસયુ – પરીક્ષા માટેનું અરજીપત્રક – ૨૦૧6 common_admi_appli_form.pdf (124 KB)
Back to Top