પરીપત્રો અને જાહેરનામા

આ પાનું શેર કરો
  • સૂચના નો અંક
  • સૂચના તારીખ
    (dd/mm/yyyy)
  • ઠરાવનો વિષય
ક્રમસૂચના તારીખસૂચના નો અંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ
1 03-07-2017 GYC/08/2017/PRV/102009/1151/A In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 ofthe Constitution of India the Governor of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Publication Assistant, Directorate of Archeology and Museums, Class III, Recruitment Rules, 2014 sycd-notification.pdf (5 MB)
2 13-04-2017 GYC/3/2017/SHL/102006/901/A In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Gujarat hereby makes the rules further to amend the Assist Curator, class III, Recruitment Rules 2015 notification.pdf (225 KB)
3 28-03-2017 GYC/2/SPU/102016/1439/B Swarnim Gujarat Sports University Act, 2011 sgsu-act-28032017.pdf (3 MB)
4 09-06-2016 UGC u/s (2f) of the UGC Act 1956 Swarnim Gujarat Sports University Admin Notification: 2015-16 1_67_1_admission-notification-2015-16-english.pdf (623 KB)
5 30-12-2015 No. G/SH/28/YSP/102013/2440(6)/B District Sports Officer, Class III, Recruitment Rules 2015. notification_30122015_b.pdf (814 KB)
Back to Top