સરકારી ઠરાવ

આ પાનું શેર કરો
  • (dd/mm/yyyy)
  • શાખા
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ
1 30-05-2017 એસ​એજી-૧૦૨૦૧૭-૭-બ​ વિશ્વ યોગ દિવસ ઉજ​વણીની કાર્ય​વાહી અંગે બ શાખા sycd-gr-30052017.pdf (108 KB)
2 19-05-2017 એસ​એજી-૧૦૨૦૧૭-GOI-૭-બ​ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજ​વણીના આયોજન માટે સમિતિઓની રચના કર​વા બાબત​ બ શાખા govt-resolution.pdf (1 MB)
3 28-03-2017 GYC/2/SPU/102016/1439/B Swarnim Gujarat Sports University Act, 2011 બ શાખા sgsu-act-28032017.pdf (3 MB)
4 20-03-2017 ગથલ​-૧૦૦૪-૮૨૭-ફ ઉત્તમ ગ્રંથાલય માટે સ્વ​. મોતીભાઇ અમીન ગ્રંથાલય સેવા એવોર્ડ અને ઉત્તમ સેવા કરતા ગ્રંથાલયના કર્મચારી-અધિકારી માટે ઉત્તમ ગ્રંથાલય સેવા પ્રમાણપત્ર યોજના અન્વયે પારિતોષિક અને પ્રમાણપત્ર આપ​વા માટેની સમિતિની પુન​:રચના કર​વા બાબત ફ શાખા sycd-gr-20032017.pdf (522 KB)
5 10-10-2016 મકમ​-૧૦૨૦૧૬-૧૯૪૬-ક​ ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦, નિયમ-૫ હેઠળ બહાર પાડ​વામાં આવેલ સૂચનાઓની સૂચના-૪(૧) અન્વયે જુદી જુદી કક્ષાના અધિકારીઓની સત્તા નક્કી કરતાં હુકમો. ક શાખા Binder1.pdf (840 KB)
6 29-07-2016 ગથલ/૨૦૧૫/૮૦૫/ફ ગુજરાત સ્ટેટ આર્ટ કલ્ચર એન્ડ હેરિટેજ લાયબ્રેરી અમદાવાદના સંચાલન માટેના નિયમોને મંજુરી આપવા બાબત ફ શાખા gr-29072016-ph.pdf (2 MB)
7 19-07-2016 ઠરાવ ક્રમાંક : યસપ/૧૦૨૦૧૬/૧૧૫૧/અ ઠરાવ ક્રમાંક : યસપ/૧૦૨૦૧૬/૧૧૫૧/અ અ શાખા gr-19072016-a.pdf (357 KB)
8 17-05-2016 વજઉ/૧૦૨૦૧૬/૩૩૧/ફ વિવેકાનંદ મંડળોના સભ્યો વચ્ચે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત રમતગમત સ્પર્ધા કરવાના ખર્ચની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. ફ શાખા 1_55_1_gr_17052016_ph_1_.pdf (435 KB)
9 05-05-2016 સનઅ/૧૦૨૦૧૬/૩૯૬/અ સંગીત, નૃત્ય, નાટ્ય અને લોકકલા ક્ષેત્ર માટેના ગૌરવ પુરસ્કાર પસંદગી સમિતિની રચના કરવા બાબત. અ શાખા 1_56_1_gr_05052016_a.pdf (234 KB)
10 19-04-2016 વજઉ/૧૦૨૦૧૬/૨૪૮/ફ રાજ્યમાં સ્વામી વિવેકાનંદ યુવક કેન્દ્રોની સ્થાપના, રચના અને સક્રિય અમલવારી જીલ્લા વહીવટી તંત્ર મારફત કલેકટરશ્રી દ્વારા કરાવવા બાબત. ફ શાખા 1_57_1_gr_19042016_f_1_.pdf (710 KB)
11 16-04-2016 સહલ/૧૦૨૦૧૫/૧૯૨૪/અ ૨૦૧૬-૧૭ની નવી નવી બાબત મંજૂર કરવા બાબત. દાંડી કુટીર સંગ્રહાલય માટે આસિ. ક્યુરેટર વર્ગ-૩ની ૧-જગ્યા અને જુનિયર કારકુન વર્ગ-૩ની ૧-જગ્યા મળી કુલ બે જગ્યાઓ નવી બાબતને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત અ શાખા 1_58_1_gr_a_branch_16042016.pdf (1 MB)
12 02-04-2016 રમત/૧૦૨૦૧૩/૧૬૨/બ રાજ્યના નિવૃત રમતવીરોને પેન્શન આપવાની યોજના. બ શાખા 1_59_1_gr_b_branch_02042016_1_.pdf (704 KB)
13 28-03-2016 એસએજી/૧૦૨૦૧૬/૧૬૧/બ ખેલ પ્રતિભા પુરસ્કાર યોજના-રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નિર્દિષ્ટ રમતો/સ્પર્ધાઓમાં વિજેતા ગુજરાતના દિવ્યાંગ ખેલાડીઓને પુરસ્કૃત કરવા બાબત. બ શાખા 1_60_1_gr_28032016_b_1_.pdf (631 KB)
14 16-03-2016 સહલ/૧૦૨૦૧૧/૧૬૩૭/અ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ના માટે ગુજરાત રાજ્યના ખાનગી(બિન સરકારી) સંગ્રહાલયોને આર્થિક સહાય મંજુર કરવા બાબતની અરજી સંબંધિત કક્ષાનુંસાર અનુદાન સહાય મંજુર કરવા બાબતની અ શાખા 1_61_1_gr_16032016_a.pdf (434 KB)
15 01-03-2016 સહલ/૧૦૨૦૧૫/૩૮૪/અ દાંડી કુટીર, ગાંધીનગરના સંચાલન અને જાળવણી બાબત. અ શાખા 1_62_1_gr_01032016_a.pdf (225 KB)
1234
Back to Top