સરકારી ઠરાવ

આ પાનું શેર કરો
  • (dd/mm/yyyy)
  • શાખા
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ
1 01-11-2017 સનઅ-૧૦૨૦૧૭-૧૬૧૨-અ "તાનારીરી એવોર્ડ​" માટે કલાકારની પસંદગી માટે સમિતિની રચના બાબત અ શાખા tanariri-award-gr-01112017.pdf (334 KB)
2 24-07-2017 યસપ​-૧૦૨૦૧૭-૮૯૭-અ રાજ્ય કલામહાકુંભના આયોજન બાબત​ અ શાખા 2-sycd-gr-a-branch-082017.pdf (763 KB)
3 07-07-2017 સહલ-૧૦૨૦૧૬-૨૨૯૧-અ ગુજરાત રાજ્યના ખાનગી (બિન સરકારી) સંગ્રહાલયોને આર્થિક સહાય મંજૂર કરેલ અનુદાનની રકમની જોગવાઇમાં વધારો કરવા બાબત. અ શાખા Scan-20170711-123136.pdf (1002 KB)
4 05-07-2017 યસપ​-૧૦૨૦૧૭-૨૨૫-અ પરંપરાગત લોક સંસ્કૃતિ કલા વારસો લોકો સુધી પહોંચાડ​વા અને કલા વારસમાં લોક પ્રતિભા નિખાર​વા બાબત અ શાખા sycd-lok-sanskriti-kalavarso-gr.pdf (8 MB)
5 01-07-2017 યસપ​-૧૦૨૦૧૭-૮૯૭-અ રાજ્ય કલામહાકુંભના આયોજન બાબત અ શાખા state-kala-mahakumbh-2017.pdf (594 KB)
6 30-05-2017 એસ​એજી-૧૦૨૦૧૭-૭-બ​ વિશ્વ યોગ દિવસ ઉજ​વણીની કાર્ય​વાહી અંગે બ શાખા sycd-gr-30052017.pdf (108 KB)
7 19-05-2017 એસ​એજી-૧૦૨૦૧૭-GOI-૭-બ​ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજ​વણીના આયોજન માટે સમિતિઓની રચના કર​વા બાબત​ બ શાખા govt-resolution.pdf (1 MB)
8 28-03-2017 GYC/2/SPU/102016/1439/B Swarnim Gujarat Sports University Act, 2011 બ શાખા sgsu-act-28032017.pdf (3 MB)
9 20-03-2017 ગથલ​-૧૦૦૪-૮૨૭-ફ ઉત્તમ ગ્રંથાલય માટે સ્વ​. મોતીભાઇ અમીન ગ્રંથાલય સેવા એવોર્ડ અને ઉત્તમ સેવા કરતા ગ્રંથાલયના કર્મચારી-અધિકારી માટે ઉત્તમ ગ્રંથાલય સેવા પ્રમાણપત્ર યોજના અન્વયે પારિતોષિક અને પ્રમાણપત્ર આપ​વા માટેની સમિતિની પુન​:રચના કર​વા બાબત ફ શાખા sycd-gr-20032017.pdf (522 KB)
10 10-10-2016 મકમ​-૧૦૨૦૧૬-૧૯૪૬-ક​ ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦, નિયમ-૫ હેઠળ બહાર પાડ​વામાં આવેલ સૂચનાઓની સૂચના-૪(૧) અન્વયે જુદી જુદી કક્ષાના અધિકારીઓની સત્તા નક્કી કરતાં હુકમો. ક શાખા Binder1.pdf (840 KB)
11 29-07-2016 ગથલ/૨૦૧૫/૮૦૫/ફ ગુજરાત સ્ટેટ આર્ટ કલ્ચર એન્ડ હેરિટેજ લાયબ્રેરી અમદાવાદના સંચાલન માટેના નિયમોને મંજુરી આપવા બાબત ફ શાખા gr-29072016-ph.pdf (2 MB)
12 19-07-2016 ઠરાવ ક્રમાંક : યસપ/૧૦૨૦૧૬/૧૧૫૧/અ ઠરાવ ક્રમાંક : યસપ/૧૦૨૦૧૬/૧૧૫૧/અ અ શાખા gr-19072016-a.pdf (357 KB)
13 17-05-2016 વજઉ/૧૦૨૦૧૬/૩૩૧/ફ વિવેકાનંદ મંડળોના સભ્યો વચ્ચે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત રમતગમત સ્પર્ધા કરવાના ખર્ચની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. ફ શાખા 1_55_1_gr_17052016_ph_1_.pdf (435 KB)
14 05-05-2016 સનઅ/૧૦૨૦૧૬/૩૯૬/અ સંગીત, નૃત્ય, નાટ્ય અને લોકકલા ક્ષેત્ર માટેના ગૌરવ પુરસ્કાર પસંદગી સમિતિની રચના કરવા બાબત. અ શાખા 1_56_1_gr_05052016_a.pdf (234 KB)
15 19-04-2016 વજઉ/૧૦૨૦૧૬/૨૪૮/ફ રાજ્યમાં સ્વામી વિવેકાનંદ યુવક કેન્દ્રોની સ્થાપના, રચના અને સક્રિય અમલવારી જીલ્લા વહીવટી તંત્ર મારફત કલેકટરશ્રી દ્વારા કરાવવા બાબત. ફ શાખા 1_57_1_gr_19042016_f_1_.pdf (710 KB)
12345
Back to Top