સરકારી ઠરાવ

આ પાનું શેર કરો
  • (dd/mm/yyyy)
  • શાખા
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ
1 16-03-2018 યસપ​-૧૦૨૦૧૬-૨૩૯૧-બ માઉન્ટ એવરેસ્ટ તથા વિશ્વના દુર્ગમ પહાડો સર કરનારને સહાય બાબત બ શાખા 1-sycd-gr-20032018.pdf (84 KB)
2 16-03-2018 યસપ​-૧૦૨૦૧૬-૨૩૯૧-બ દુર્ગમ પહાડો ઉપર રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ખડક ચઢાણ શિબિરનું આયોજન કર​વા બાબત બ શાખા 2-sycd-gr-20032018.pdf (68 KB)
3 16-03-2018 યસપ​-૧૦૨૦૧૬-૨૩૯૧-બ​ જમીન, પર્વત તથા કરિયાઇ એડ્વેન્ચર સ્પોર્ટ્સ સ્પર્ધા માટે આર્થિક સહાય તથા તૈયારી માટે શિબિર કરવા બાબત બ શાખા 3-sycd-gr-20032018.pdf (101 KB)
4 01-11-2017 સનઅ-૧૦૨૦૧૭-૧૬૧૨-અ "તાનારીરી એવોર્ડ​" માટે કલાકારની પસંદગી માટે સમિતિની રચના બાબત અ શાખા tanariri-award-gr-01112017.pdf (334 KB)
5 24-07-2017 યસપ​-૧૦૨૦૧૭-૮૯૭-અ રાજ્ય કલામહાકુંભના આયોજન બાબત​ અ શાખા 2-sycd-gr-a-branch-082017.pdf (763 KB)
6 07-07-2017 સહલ-૧૦૨૦૧૬-૨૨૯૧-અ ગુજરાત રાજ્યના ખાનગી (બિન સરકારી) સંગ્રહાલયોને આર્થિક સહાય મંજૂર કરેલ અનુદાનની રકમની જોગવાઇમાં વધારો કરવા બાબત. અ શાખા Scan-20170711-123136.pdf (1002 KB)
7 05-07-2017 યસપ​-૧૦૨૦૧૭-૨૨૫-અ પરંપરાગત લોક સંસ્કૃતિ કલા વારસો લોકો સુધી પહોંચાડ​વા અને કલા વારસમાં લોક પ્રતિભા નિખાર​વા બાબત અ શાખા sycd-lok-sanskriti-kalavarso-gr.pdf (8 MB)
8 01-07-2017 યસપ​-૧૦૨૦૧૭-૮૯૭-અ રાજ્ય કલામહાકુંભના આયોજન બાબત અ શાખા state-kala-mahakumbh-2017.pdf (594 KB)
9 30-05-2017 એસ​એજી-૧૦૨૦૧૭-૭-બ​ વિશ્વ યોગ દિવસ ઉજ​વણીની કાર્ય​વાહી અંગે બ શાખા sycd-gr-30052017.pdf (108 KB)
10 19-05-2017 એસ​એજી-૧૦૨૦૧૭-GOI-૭-બ​ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજ​વણીના આયોજન માટે સમિતિઓની રચના કર​વા બાબત​ બ શાખા govt-resolution.pdf (1 MB)
11 28-03-2017 GYC/2/SPU/102016/1439/B Swarnim Gujarat Sports University Act, 2011 બ શાખા sgsu-act-28032017.pdf (3 MB)
12 20-03-2017 ગથલ​-૧૦૦૪-૮૨૭-ફ ઉત્તમ ગ્રંથાલય માટે સ્વ​. મોતીભાઇ અમીન ગ્રંથાલય સેવા એવોર્ડ અને ઉત્તમ સેવા કરતા ગ્રંથાલયના કર્મચારી-અધિકારી માટે ઉત્તમ ગ્રંથાલય સેવા પ્રમાણપત્ર યોજના અન્વયે પારિતોષિક અને પ્રમાણપત્ર આપ​વા માટેની સમિતિની પુન​:રચના કર​વા બાબત ફ શાખા sycd-gr-20032017.pdf (522 KB)
13 10-10-2016 મકમ​-૧૦૨૦૧૬-૧૯૪૬-ક​ ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦, નિયમ-૫ હેઠળ બહાર પાડ​વામાં આવેલ સૂચનાઓની સૂચના-૪(૧) અન્વયે જુદી જુદી કક્ષાના અધિકારીઓની સત્તા નક્કી કરતાં હુકમો. ક શાખા Binder1.pdf (840 KB)
14 02-09-2016 એસ​એજી-૧૦૨૦૧૬-૧૬૪૫-બ રાજ્યના વિવિધ રમતોના મંડળો દ્વારા રાજ્યકક્ષા રાષ્ટ્રીય કક્ષાના સ્પર્ધાના આયોજન બાબત. બ શાખા 3-sycd-gr-jan-2018.pdf (2 MB)
15 29-07-2016 ગથલ/૨૦૧૫/૮૦૫/ફ ગુજરાત સ્ટેટ આર્ટ કલ્ચર એન્ડ હેરિટેજ લાયબ્રેરી અમદાવાદના સંચાલન માટેના નિયમોને મંજુરી આપવા બાબત ફ શાખા gr-29072016-ph.pdf (2 MB)
123456
Back to Top