વિભાગ હેઠળના ખાતાના વડાઓની સંપર્ક માહિતી

આ પાનું શેર કરો

કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન (ઓ) મોબાઇલ
શ્રી એમ. વાય​. દક્ષિણી કમીશ્નર ૦૭૯ - ૨૨૩૨૫૪૦૯૫ +૯૧ - ૯૯૭૮૪૦૫૫૩૨

નિયામકશ્રી, પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન (ઓ) મોબાઇલ
શ્રી મોહન એચ બગડા નિયામક ૦૭૯ - ૨૩૨૫૫૭૯૭/૯૮/૯૨/૯૩
ફેકસ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૫૭૯૬
+૯૧ - ૯૯૭૮૪૦૫૬૫૭

નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન (ઓ) મોબાઇલ
શ્રી કૌશિક. એ. શાહ નિયામક - ઇ.ચા. ૦૭૯ - ૨૩ર૫૨૦૯૩ +૯૧ - ૯૪૨૮૮૦૫૬૩૬

નિયામકશ્રી, ગ્રંથાલય

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન (ઓ) મોબાઇલ
શ્રી કૌશિક. એ. શાહ નિયામક, ઈ.ચા ૦૭૯ - ૨૩૨૨૨૪૮૪
ફેકસઃ ૦૭૯ - ૨૩૨૨૧૧૦૭
+૯૧ - ૯૪૨૮૮૦૫૬૩૬

ભાષા નિયામકની કચેરી

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન (ઓ) મોબાઇલ
શ્રી ભૌમિક વ્‍યાસ નિયામક, ઈ.ચા. ૦૭૯ - ૨૩૨૫૩૬૭૬ ૯૮૨૫૧૧૨૦૭૪

જીલ્લા સંર્વસંગ્રહ, ગેઝેટિયર કોર ગ્રુપ

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન (ઓ) મોબાઇલ
શ્રી સુરેશ કાનાબાર સંયુક્ત સચિવ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૪૬૭૨ -

ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન (ઓ) મોબાઇલ
શ્રી સંદીપ પ્રધાન - આઈ.આર.એસ ડિરેકટર જનરલ આઇ.આર.એસ. ૦૭૯ - ૨૩૨૨૫૦૫૫ -
શ્રી ડી ડી કાપડિયા - જી.એ.એસ સચિવ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૪૭૯૧ -

રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન (ઓ) મોબાઇલ
શ્રી જતિન સોની ઉપ કુલપતિ ૦૭૯ - ૨૩૨૮૮૬૦૪ +૯૧ - ૯૪૨૬૮૮૦૪૭૪

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન (ઓ) મોબાઇલ
શ્રી ભાગ્યેશ જહા ચેરમેન સભ્ય સચિવ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૬૭૯૭/૯૮ ૯૯૭૮૪૦૭૬૦૧
શ્રી મનોજ ઓઝા મહા મંત્ર (સંયુક્ત સચિવ) ૦૭૯ - ૨૨૩૨૫૬૭૯૭/૯૮
ફેકસઃ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૬૭૯૭
+૯૧ - ૯૭૨૪૧૫૧૩૨૩

ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન (ઓ) મોબાઇલ
શ્રી પંકજ ભટ્ટ અધ્યક્ષ ૦૭૯ - ૨૩૨૨૫૦૫૫
ફેકસઃ ૦૭૯ - ૨૩૨૫૯૫૦૪
-

ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા અકાદમી

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન (ઓ) મોબાઇલ
શ્રી બાલદેવ જે.દેસાઇ સચિવ ૦૭૯ - ૨૬૪૨૫૫૬૨
ફેકસઃ ૦૭૯ - ૨૬૫૬૨૫૫૮
+૯૧ - ૯૮૨૫૩૦૦૩૨૦
Back to Top