સમાચાર

આ પાનું શેર કરો

ભાષા નિયામક કચેરી દ્વારા તા.૧૩ અને ૧૪ ઓક્ટોબરના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટેની ફરજિયાત હિન્દી ભાષાની નિમ્ન શ્રેણી, બોલચાલ શ્રેણી(શ્રુતલેખન સાથે) અને બોલચાલ શ્રેણી(શ્રુતલેખન વિના)નું પરિણામ આ સાથે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવે છે.

ભાષા નિયામક કચેરી દ્વારા તા.૧૩ અને ૧૪ ઓક્ટોબરના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટેની ફરજિયાત હિન્દી ભાષાની નિમ્ન શ્રેણી, બોલચાલ શ્રેણી(શ્રુતલેખન સાથે) અને બોલચાલ શ્રેણી(શ્રુતલેખન વિના)નું પરિણામ આ સાથે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવે છે.
નવેમ્બર 20, 2017

હિન્દી પરીક્ષાઓનું પરિણામ

ભાષા નિયામક કચેરી દ્વારા તા.૧૩ અને ૧૪ ઓક્ટોબરના રોજ લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટેની ફરજિયાત હિન્દી ભાષાની નિમ્ન શ્રેણી, બોલચાલ શ્રેણી(શ્રુતલેખન સાથે) અને બોલચાલ શ્રેણી(શ્રુતલેખન વિના)નું પરિણામ આ સાથે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવે છે.

Back to Top