વિભાગ હેઠળના અધિકારીઓની સંપર્ક માહિતી

આ પાનું શેર કરો

સચિવ

 • શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ

  શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ

  હોદ્દો : સચિવ

  ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૩૭૩/૭૪

  ફેકસ : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૨૯૯૫

  ઇ-મેઇલ : secsyc@gujarat.gov.in

સંયુક્ત સચિવ

 • શ્રી સુરેશ કાનાબાર

  શ્રી સુરેશ કાનાબાર

  હોદ્દો : સંયુક્ત સચિવ (રમતગમત)

  ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૪૬૭૨

  ફેકસ : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૨૯૯૫

  ઇ-મેઇલ : jtsecsyc@gujarat.gov.in

નાયબ સચિવ

 • શ્રી ભાવેશ એરડા (જી.એસ.એસ.)

  શ્રી ભાવેશ એરડા

  હોદ્દો : સંયુક્ત સચિવ

  ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૪૬૮૭

  મોબાઇલ : +૯૧ - ૯૯૭૮૪૦૮૮૦૩

  ઇ-મેઇલ : Ds-synca@gujarat.gov.in

ઉપસચિવ

 • શ્રી આર​. એ. પટેલ

  શ્રી આર​. એ. પટેલ, ઇન્ચાર્જ​

  હોદ્દો : ઉપ સચિવ (મહેકમ)

  ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૩૮૨

  મોબાઇલ : +૯૧ - ૯૪૨૭૦૧૧૩૫૫

  ઇ-મેઇલ : Us-synca@gujarat.gov.in

 • શ્રીમતિ આર. જી. જોષી

  શ્રીમતિ આર. જી. જોષી(સાં. પ્ર.)

  હોદ્દો : ઉપસચિવ (સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ)

  ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૪૬૯૯

  મોબાઇલ : +૯૧ - ૭૮૭૪૪૦૭૨૬૫

 • શ્રી જિતેન​ જોષી

  શ્રી જિતેન​ જોષી(રમતગમત​)

  હોદ્દો : ઉપસચિવ (રમતગમત)

  ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૩૮૧

Back to Top