તાના-રીરી  મહોત્સવ ૨૦૧૯
તાના-રીરી  મહોત્સવ ૨૦૧૯
તાના-રીરી  મહોત્સવ ૨૦૧૯
તાના-રીરી  મહોત્સવ ૨૦૧૯
તાના-રીરી  મહોત્સવ ૨૦૧૯
તાના-રીરી  મહોત્સવ ૨૦૧૯
તાના-રીરી  મહોત્સવ ૨૦૧૯
તાના-રીરી  મહોત્સવ ૨૦૧૯
 "શ્રી સોમનાથ ઉત્સવ" - ૨૦૧૯
 "શ્રી સોમનાથ ઉત્સવ" - ૨૦૧૯  
"માતૃવંદના  ઉત્સવ" ૨૦૧૯
"માતૃવંદના  ઉત્સવ" ૨૦૧૯
મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજ​વણી
મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજ​વણી
1
1
1
1
1
1
1
PrevNext
શ્રી વિજય આર. રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર
Facebook Twitter
માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ
માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
Twitter Facebook Website
શ્રી સી વી સોમ.આઈએએસ

શ્રી સી વી સોમ.આઈએએસ

અગ્રસચિવશ્રી, 
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

૫રિચય

તા. ૧ લી મે ૧૯૬૦ના રોજ ગુજરાત રાજ્યની રચના થઈ ત્યારથી યુવા પ્રવૃત્તિઓ અને સાંસ્‍કૃતિક બાબતો અંગેની કાર્યવાહી એક સ્‍વતંત્ર વહીવટી વિભાગ તરીકે અસ્‍તિત્વમાં ન હતી, પરંતુ રાજ્ય યુવા પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપવા તા. ૧૭-૧૨-૧૯૯૦ થી યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ એક અલગ વિભાગ તરીકે અસ્‍તિત્વમાં આવ્‍યો. સામાન્‍ય વહિવટ વિભાગના તા. ૦૫-૦૮-૧૯૯૭ના જાહેરનામાં ક્રમાંક ગસ (૯૭-૨૬-સક્ત૧૧૯૭(૩)કેયુ) થી વિષયોની પુન: ફાળવણી અન્‍વયે વિભાગ હસ્‍તક કેટલાક નવા વિષયો આવતા વિભાગનું નામ યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિઓને બદલે રમતગમત, યુવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગ કરવામાં આવેલ છે. જે મુજબ વિભાગ આ નામ મુજબ કાર્યરત છે. આ વિભાગ રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, સંગ્રહાલય, પુરાત્વ, ગ્રંથાલયો, દફતરી અને હસ્‍તપ્રતો, શતાબ્દી ઉજવણી અને સ્‍મારકો તથા અકાદમીઓ અંગેની કામગીરી સંભાળે છે.

વધુ વાંચો

વાર્ષિક કાર્યક્રમોControlControl

May 21, 2019

ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા અકાદમીનું ૨૦૧૯ – ૨૦૨૦ ના વર્ષની પ્રવૃત્તિઓનું સંભવિત કેલેન્ડર

ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા અકાદમીનું ૨૦૧૯ – ૨૦૨૦ ના વર્ષની પ્રવૃત્તિઓનું સંભવિત કેલેન્ડર

January 01, 2019

ઉજવણી શાખા : સંભવિત વાર્ષિક કાર્યક્રમ સન્ર ૨૦૧૮-૧૯

ઉજવણી શાખા : સંભવિત વાર્ષિક કાર્યક્રમ સન્ર ૨૦૧૮-૧૯

January 01, 2019

એસ​.જી.એફ​.આઇ. નવી દિલ્હી દ્વારા યોજાતી વય જુથ મુજબની અંડર-૧૪ નવી રમતો રમતોત્સવ સ્પર્ધા, વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯

એસ​.જી.એફ​.આઇ. નવી દિલ્હી દ્વારા યોજાતી વય જુથ મુજબની અંડર-૧૪ નવી રમતો રમતોત્સવ સ્પર્ધા, વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯

January 01, 2019

એસ​.જી.એફ​.આઇ. નવી દિલ્હી દ્વારા યોજાતી વય જુથ મુજબની અંડર-૧૯ નવી રમતો રમતોત્સવ સ્પર્ધા, વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯

એસ​.જી.એફ​.આઇ. નવી દિલ્હી દ્વારા યોજાતી વય જુથ મુજબની અંડર-૧૯ નવી રમતો રમતોત્સવ સ્પર્ધા, વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯

January 01, 2019

એસ​.જી.એફ​.આઇ. નવી દિલ્હી દ્વારા યોજાતી વય જુથ મુજબની અંડર-૧૭ નવી રમતો રમતોત્સવ સ્પર્ધા, વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯

એસ​.જી.એફ​.આઇ. નવી દિલ્હી દ્વારા યોજાતી વય જુથ મુજબની અંડર-૧૭ નવી રમતો રમતોત્સવ સ્પર્ધા, વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯

January 01, 2019

વિવિધ (અન્ય) રમતોત્સવ સ્પર્ધા, વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯

વિવિધ (અન્ય) રમતોત્સવ સ્પર્ધા, વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯

January 01, 2019

રમતગમત પ્રવૃત્તિઓનું સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષમાં યોજાનાર વાર્ષિક કાર્યક્રમોની વિગતો દર્શાવતુ પત્રક - શાળાકીય રમતોત્સવ સ્પર્ધા અં-૧૯

રમતગમત પ્રવૃત્તિઓનું સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષમાં યોજાનાર વાર્ષિક કાર્યક્રમોની વિગતો દર્શાવતુ પત્રક - શાળાકીય રમતોત્સવ સ્પર્ધા અં-૧૯

કાર્યક્રમોનુ કેલેન્ડર

Back to Top