કાયદા અને નિયમો

આ પાનું શેર કરો
  • પરિપત્ર સંખ્યા
  • પરિપત્ર તારીખ
    (dd/mm/yyyy)
  • વિષય / શીર્ષક
ક્રમપરિપત્ર તારીખપરિપત્ર સંખ્યાવિષય / શીર્ષકડાઉનલોડ
1 22-11-2019 મકમ/૧૦૨૦૧૮/૪૬/ક ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦ નિયમ​-૫ હેઠળ બહાર પાડ​વામાં આવેલ સૂચનાઓની સૂચના ૪(૧) અન્વયે જુદી જુદી કક્ષાના અધિકારીઓની સત્તા નક્કી કરતા હુકમોના પરિશિષ્ટ-૧ માં ફેરફાર બાબત. Scan_20191128_120402.pdf (835 KB)
2 03-04-2018 મકમ​-૧૦૨૦૧૮-૪૬-ક​ ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦ નિયમ​-૫ હેઠળ બહાર પાડ​વામાં આવેલ સૂચનાઓની સૂચના ૪(૧) અન્વયે જુદી જુદી કક્ષાના અધિકારીઓની સત્તા નક્કી કરતા હુકમો sycd-order-03042018.pdf (2 MB)
3 10-10-2016 મકમ​-૧૦૨૦૧૬-૧૯૪૬-ક​ ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦, નિયમ-૫ હેઠળ બહાર પાડ​વામાં આવેલ સૂચનાઓની સૂચના-૪(૧) અન્વયે જુદી જુદી કક્ષાના અધિકારીઓની સત્તા નક્કી કરતાં હુકમો. Binder1.pdf (840 KB)
4 ગુજરાત જાહેર ગ્રંથાલય વિધેયક police_doc_of_library.pdf (180 KB)
5 જાહેર ગ્રંથાલયોને અનુદાન આપ​વા અંગેના નિયમો 1_54_1_lib_grant_rules.pdf (3 MB)
Back to Top