કાયદા અને નિયમો

આ પાનું શેર કરો
  • પરિપત્ર સંખ્યા
  • પરિપત્ર તારીખ
    (dd/mm/yyyy)
  • વિષય / શીર્ષક
ક્રમપરિપત્ર તારીખપરિપત્ર સંખ્યાવિષય / શીર્ષકડાઉનલોડ
1 03-04-2018 મકમ​-૧૦૨૦૧૮-૪૬-ક​ ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦ નિયમ​-૫ હેઠળ બહાર પાડ​વામાં આવેલ સૂચનાઓની સૂચના ૪(૧) અન્વયે જુદી જુદી કક્ષાના અધિકારીઓની સત્તા નક્કી કરતા હુકમો sycd-order-03042018.pdf (2 MB)
2 10-10-2016 મકમ​-૧૦૨૦૧૬-૧૯૪૬-ક​ ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦, નિયમ-૫ હેઠળ બહાર પાડ​વામાં આવેલ સૂચનાઓની સૂચના-૪(૧) અન્વયે જુદી જુદી કક્ષાના અધિકારીઓની સત્તા નક્કી કરતાં હુકમો. Binder1.pdf (840 KB)
3 ગુજરાત જાહેર ગ્રંથાલય વિધેયક police_doc_of_library.pdf (180 KB)
4 જાહેર ગ્રંથાલયોને અનુદાન આપ​વા અંગેના નિયમો 1_54_1_lib_grant_rules.pdf (3 MB)
Back to Top