અરજી પત્રકો

આ પાનું શેર કરો
  • પરિપત્ર સંખ્યા
  • પરિપત્ર તારીખ
    (dd/mm/yyyy)
  • વિષય / શીર્ષક
ક્રમવિષય / શીર્ષકડાઉનલોડ
1 ૫૯મું રાજ્ય કલા પ્રદર્શન​-સ્પર્ધા ૨૦૧૮-૧૯ માહિતી પત્રિકા તથા અરજી પત્રક​ 59th-state-art-form-28112018.pdf (59 KB)
2 અનુસૂચિત જાતિના ૧૫ થી ૩૫ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા યુવક-યુવતીઓ માટે વન વિસ્‍તાર પરિભ્રમણ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા અંગેનું પ્રવેશપત્ર વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ van-vistar-paribhraman-application-form-26112018.pdf (74 KB)
3 નટ બજાણીયા કલાકારોને સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ​ 1-natabajaniya-application-form-19112018.pdf (607 KB)
4 બહુરૂપી કલાકારોને સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ​ 2-bahurupi-application-form-19112018.pdf (594 KB)
5 ભ​વાઇ મંડળીઓને સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ​ 3-bhavai-application-form-19112018.pdf (712 KB)
6 ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવ (મોઢેરા)-૨૦૧૯માં ભાગ લેવા માટેનું અરજીપત્રક​ (ગુજરાતી) 3-uttrardh-utsav-gujarati-application-form-15112018.pdf (112 KB)
7 ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવ (મોઢેરા)-૨૦૧૯માં ભાગ લેવા માટેનું અરજીપત્રક​ (અંગ્રેજી) 4-uttrardh-utsav-english-application-form-15112018.pdf (101 KB)
8 અનુસૂચિત જનજાતિના ૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા બાળકો માટે ખડક ચઢાણ એડ્વેન્ચર તાલીમ કોર્ષ યોજના - પ્ર​વેશપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ 2-application-form-8-13-khadak-chadhan-adventure-training-course.pdf (78 KB)
9 અનુસૂચિતજાતિના ૧૪ થી ૩૫ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા યુવક-યુવતીઓ માટે ખડક ચઢાણ બેઝીક તાલીમ કોર્ષ યોજના, પ્રવેશપત્ર વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯ application-form-14-35-khadak-chadhan.pdf (200 KB)
10 અનુસૂચિત જાતિના યુવક​-યુવતીઓ માટે સાહસીક પગપાળા સાગરકાંઠા વિસ્તાર પરિભ્રમણ કાર્યક્રમ​, પ્ર​વેશપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ scheme-news-add-application-form.pdf (158 KB)
11 જીલ્લા કક્ષા અનુસૂચિત જનજાતિના યુવક​-યુવતિઓ માટે વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને યોગ તાલીમ શિબિર ની યોજના - પ્રવેશપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ development-yog-training-camp-app-form-27092018.pdf (74 KB)
12 આપણી સરહદો ઓળખો પ્રવાસ કાર્યક્રમ, પ્રવેશપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ 2-program-on-know-our-borders-application-form.pdf (25 KB)
13 અનુસૂચિત જનજાતીના યુવક​-યુવતીઓ માટે સાહસિક પગપાળા સાગરકાંઠા વિસ્તાર પરિભ્રમણ કાર્યક્રમ​, પ્ર​વેશપત્ર ૨​૦૧૮-૧૯ sagarkantha-paribhramahan-appliction-form-25092018.pdf (75 KB)
14 નવોદિત યુવા સાહિત્યકારો માટે ગીત લેખન કાર્ય શિબિર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ - પ્રવેશપત્ર 1-news-advt-application-form-git-lekhan-karya-shibir.pdf (138 KB)
15 અનુસૂચિત જનજાતિના ૧૪ થી ૩૫ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા યુવક-યુવતિઓ માટે ખડક ચઢાણ બેઝીક તાલીમ કોર્ષ - પ્રવેશપત્ર 2-news-advt-application-form-khadak-chadhan-basic-course.pdf (128 KB)
123
Back to Top