અરજી પત્રકો

આ પાનું શેર કરો
  • પરિપત્ર સંખ્યા
  • પરિપત્ર તારીખ
    (dd/mm/yyyy)
  • વિષય / શીર્ષક
ક્રમવિષય / શીર્ષકડાઉનલોડ
1 નવોદિત યુવા સાહિત્યકારો માટે ગીત લેખન કાર્ય શિબિર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ - પ્રવેશપત્ર 1-news-advt-application-form-git-lekhan-karya-shibir.pdf (138 KB)
2 અનુસૂચિત જનજાતિના ૧૪ થી ૩૫ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા યુવક-યુવતિઓ માટે ખડક ચઢાણ બેઝીક તાલીમ કોર્ષ - પ્રવેશપત્ર 2-news-advt-application-form-khadak-chadhan-basic-course.pdf (128 KB)
3 એડ​વેન્ચર કોર્ષ (સામાન્ય​) ૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા બાળકો માટેના કાર્યક્રમની યોજનાનું અરજી પત્રક​ 2-Application-form-Mount-Abu-Adventure-courst-sept-18.pdf (42 KB)
4 અનુસૂચિતજાતિના ૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા બાળકો માટે એડવેન્ચર કોર્ષ યોજના, અખબારી યાદી અને અરજી પત્રક​ 1-anusuchit-jati-adventure-courst-advt-app-form.pdf (119 KB)
5 અનુસૂચિત જનજાતિના ૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા બાળકો માટે એડવેન્ચર કોર્ષ યોજના, અખબારી યાદી અને અરજી પત્રક​ 2-anusuchit-janjati-adventure-courst-advt-app-form.pdf (119 KB)
6 માઉન્ટ એવરેસ્ટ તથા વિશ્વના દુર્ગમ પહાડો સર કરનારને સહાય માટેનું અરજી પત્રક​ revised-mount-everest-sahay-application-form-01092018.pdf (250 KB)
7 જિલ્લા કક્ષા અનુસૂચિત જાતિના યુવક​-યુવતીઓ માટે વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને યોગ તાલીમ શિબિરની યોજના, પ્ર​વેશ વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ yog-trainging-campain-scheme-year-201819.pdf (890 KB)
8 ૨૨મી નેશનલ ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધા માટેનું અરજીપત્ર 22nd-National-Photography-Competition-2018-19-application-form.pdf (47 KB)
9 વીર સાવરકર ઓલ ઇન્ડિયા સી સ્વિમિંગ કોમ્પિટિશન નું અરજી પત્રક revised-veer-savarkar-swimming-competition-application-form.pdf (2 MB)
10 લલિતકલા વિષયક પ્રકાશનો માટે પ્રકાશન સહાય યોજના નું અરજી પત્રક Pustak-Prakashan-Sahay.pdf (39 KB)
11 રાજયની ગ્રામ્ય શાળાઓને રમતના સાધનો/મેદાનો માટેની સહાય ની વિગત અને ફોર્મ sports_games_form_2013-14.pdf (2 MB)
12 એસજીએસયુ – પરીક્ષા માટેનું અરજીપત્રક sgsu_examination_form.pdf (1 MB)
13 કોચીઝની ભરતી માટેનું ફોર્મ coches_arjio_form.pdf (840 KB)
14 સ્પોર્ટ્સ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક sports_hostel_entry_form.pdf (2 MB)
15 એસજીએસયુ - ડિસ્ક્લોઝર ફોર્મ sgsu_mendetory_disclosure_form.pdf (41 KB)
12
Back to Top