અરજી પત્રકો

આ પાનું શેર કરો
  • પરિપત્ર સંખ્યા
  • પરિપત્ર તારીખ
    (dd/mm/yyyy)
  • વિષય / શીર્ષક
ક્રમવિષય / શીર્ષકડાઉનલોડ
1 ૨૨મી નેશનલ ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધા માટેનું અરજીપત્ર 22nd-National-Photography-Competition-2018-19-application-form.pdf (47 KB)
2 વીર સાવરકર ઓલ ઇન્ડિયા સી સ્વિમિંગ કોમ્પિટિશન નું અરજી પત્રક revised-veer-savarkar-swimming-competition-application-form.pdf (2 MB)
3 લલિતકલા વિષયક પ્રકાશનો માટે પ્રકાશન સહાય યોજના નું અરજી પત્રક Pustak-Prakashan-Sahay.pdf (39 KB)
4 રાજયની ગ્રામ્ય શાળાઓને રમતના સાધનો/મેદાનો માટેની સહાય ની વિગત અને ફોર્મ sports_games_form_2013-14.pdf (2 MB)
5 એસજીએસયુ – પરીક્ષા માટેનું અરજીપત્રક sgsu_examination_form.pdf (1 MB)
6 કોચીઝની ભરતી માટેનું ફોર્મ coches_arjio_form.pdf (840 KB)
7 સ્પોર્ટ્સ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક sports_hostel_entry_form.pdf (2 MB)
8 એસજીએસયુ - ડિસ્ક્લોઝર ફોર્મ sgsu_mendetory_disclosure_form.pdf (41 KB)
9 રાજય યુવક બોર્ડ પત્રક - એચ માતૃભૂમિ યુવા શક્તિ કેન્દ્ર syb_form_7.pdf (166 KB)
10 રાજય યુવક બોર્ડ પત્રક - એફ માતૃભૂમિ યુવા શક્તિ કેન્દ્ર syb_form_6.pdf (168 KB)
11 રાજય યુવક બોર્ડ માતૃભૂમિ યુવા શક્તિ કેન્દ્ર નમુનાનું બંધારણ syb_form_3.pdf (603 KB)
12 રાજય યુવક બોર્ડ માતૃભૂમિ યુવા શક્તિ કેન્દ્રના કારોબારી સમિતિની યાદી syb_form_2_.pdf (163 KB)
13 રાજય યુવક બોર્ડ માતૃભૂમિ યુવા શક્તિ કેન્દ્ર અરજીપત્રક syb_form_1.pdf (184 KB)
14 એસજીએસયુ – પરીક્ષા માટેનું અરજીપત્રક – ૨૦૧6 common_admi_appli_form.pdf (124 KB)
Back to Top