અરજી પત્રકો

આ પાનું શેર કરો
  • પરિપત્ર સંખ્યા
  • પરિપત્ર તારીખ
    (dd/mm/yyyy)
  • વિષય / શીર્ષક
ક્રમવિષય / શીર્ષકડાઉનલોડ
1 અનુસૂચિત જનજાતિના ૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા બાળકો માટે ખડક ચઢાણ એડ્વેન્ચર તાલીમ કોર્ષ યોજના - પ્ર​વેશપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ 2-application-form-8-13-khadak-chadhan-adventure-training-course.pdf (78 KB)
2 અનુસૂચિતજાતિના ૧૪ થી ૩૫ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા યુવક-યુવતીઓ માટે ખડક ચઢાણ બેઝીક તાલીમ કોર્ષ યોજના, પ્રવેશપત્ર વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯ application-form-14-35-khadak-chadhan.pdf (200 KB)
3 અનુસૂચિત જાતિના યુવક​-યુવતીઓ માટે સાહસીક પગપાળા સાગરકાંઠા વિસ્તાર પરિભ્રમણ કાર્યક્રમ​, પ્ર​વેશપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ scheme-news-add-application-form.pdf (158 KB)
4 જીલ્લા કક્ષા અનુસૂચિત જનજાતિના યુવક​-યુવતિઓ માટે વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને યોગ તાલીમ શિબિર ની યોજના - પ્રવેશપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ development-yog-training-camp-app-form-27092018.pdf (74 KB)
5 આપણી સરહદો ઓળખો પ્રવાસ કાર્યક્રમ, પ્રવેશપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ 2-program-on-know-our-borders-application-form.pdf (25 KB)
6 અનુસૂચિત જનજાતીના યુવક​-યુવતીઓ માટે સાહસિક પગપાળા સાગરકાંઠા વિસ્તાર પરિભ્રમણ કાર્યક્રમ​, પ્ર​વેશપત્ર ૨​૦૧૮-૧૯ sagarkantha-paribhramahan-appliction-form-25092018.pdf (75 KB)
7 નવોદિત યુવા સાહિત્યકારો માટે ગીત લેખન કાર્ય શિબિર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ - પ્રવેશપત્ર 1-news-advt-application-form-git-lekhan-karya-shibir.pdf (138 KB)
8 અનુસૂચિત જનજાતિના ૧૪ થી ૩૫ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા યુવક-યુવતિઓ માટે ખડક ચઢાણ બેઝીક તાલીમ કોર્ષ - પ્રવેશપત્ર 2-news-advt-application-form-khadak-chadhan-basic-course.pdf (128 KB)
9 એડ​વેન્ચર કોર્ષ (સામાન્ય​) ૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા બાળકો માટેના કાર્યક્રમની યોજનાનું અરજી પત્રક​ 2-Application-form-Mount-Abu-Adventure-courst-sept-18.pdf (42 KB)
10 અનુસૂચિતજાતિના ૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા બાળકો માટે એડવેન્ચર કોર્ષ યોજના, અખબારી યાદી અને અરજી પત્રક​ 1-anusuchit-jati-adventure-courst-advt-app-form.pdf (119 KB)
11 અનુસૂચિત જનજાતિના ૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા બાળકો માટે એડવેન્ચર કોર્ષ યોજના, અખબારી યાદી અને અરજી પત્રક​ 2-anusuchit-janjati-adventure-courst-advt-app-form.pdf (119 KB)
12 માઉન્ટ એવરેસ્ટ તથા વિશ્વના દુર્ગમ પહાડો સર કરનારને સહાય માટેનું અરજી પત્રક​ revised-mount-everest-sahay-application-form-01092018.pdf (250 KB)
13 જિલ્લા કક્ષા અનુસૂચિત જાતિના યુવક​-યુવતીઓ માટે વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને યોગ તાલીમ શિબિરની યોજના, પ્ર​વેશ વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ yog-trainging-campain-scheme-year-201819.pdf (890 KB)
14 ૨૨મી નેશનલ ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધા માટેનું અરજીપત્ર 22nd-National-Photography-Competition-2018-19-application-form.pdf (47 KB)
15 વીર સાવરકર ઓલ ઇન્ડિયા સી સ્વિમિંગ કોમ્પિટિશન નું અરજી પત્રક revised-veer-savarkar-swimming-competition-application-form.pdf (2 MB)
12
Back to Top