અંદાજપત્ર - ૨૦૧૭-૨૦૧૮

આ પાનું શેર કરો
ક્રમ વિષય / શીર્ષક ડાઉનલોડ
૨૦૧૭-૨૦૧૮ના વર્ષ માટેનું અંદાજપત્ર​ sports_games_form_2013-14.pdf (1.00 MB)
Sr. No. Name of the Minor Head Provision 2015-16 Provision 2016-17
Normal T.A.S.P. S.C.S.R. Works TASP Works
1 Sports 40870.00 33506.16 2495.04 2464.13 587.17 1817.50
2 Youth 753.45 421.40 39.05 38.00 0.00 255.00
3 Art & Culture 9366.55 7260.91 244.29 120.00 1741.35 0.00
4 Directorate of Languages 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total : 51000.00 41198.47 2778.38 2622.13 2328.52 2072.50
Sr. No. Name of the Minor Head Provision 2016.17 Provision 2016-17
Normal T.A.S.P. S.C.S.R. Works TASP Works
(A) 2202-GNERAL Education
1 EDN 49-103(2) Sanskrit Sahitya Academy 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 EDN 50-102(1) Gujarati Sahitya Academy 136.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 EDB 51-102(2) Urdu, Sindhi Sahitya Academy 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL(A) 221.00 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B) 2204-Sports & Youth
4 EDN 52-103(2) & 103(!) integrated Scheme of Youth Welfare 753.45 421.40 39.05 38.00 0.00 255.00
5 EDN 53-104(2) Sports Activities 1645.85 1645.85 0.00 0.00 0.00 0.00
6 EDN 54-104 (06) & (07) Sports Activities (S.A.G.) 39224.15 31860.31 2495.04 2464.13 587.17 1817.50
SUB TOTAL (B) 41623.45 33927.56 2534.09 2502.13 587.17 2072.50
(C) 2205-ART & CULTURE
7-A EDN 56-102(1) Sangeet Natak Academy 3750.25 3750.25 0.00 30.00 0.00 0.00
7-B Commissioner, Youth Services & Cultural Activities 80.00 869.00 10.00 40.00 0.00 0.00
7-C 102-07 Grant for Floklore committee, Sahitya Academy 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 EDN 57-102(2) Lalit Kala Academy 227.77 127.76 0.00 0.00 100.01 0.00
9 EDN 58-103(1) Dev. Of Archieology 984.00 110.00 5.00 0.00 0.00 0.00
10 EDN 59-107(2) Dev. Of Museum 1591.36 1045.00 34.61 0.00 511.76 0.00
11 EDN 60-105(1) Dev. Of Libraries 1728.17 753.90 194.68 50.00 729.59 0.00
12 EDN 61-104(1) Dev. Of Archives 593.00 193.00 0.00 0.00 400.00 0.00
13 EDN 62-800(6 ) Celebration of Dignatories Century of Birth 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 EDN 62-800(9) Celebration Golden Jubilee Year of Formation of Gujarat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2251-EDN-55 – Information Technology 116.00 116.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (C) 9145.55 7039.91 244.29 120.00 1741.35 0.00
(D) 2070 Directorate of Language
17 EDN 103-(01) Directorate of Language 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (D) 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (A+B+C+D) 51000.00 41198.47 2778.38 2622.13 2328.52 2072.50
Back to Top