વિભાગનુ સરનામું

આ પાનું શેર કરો

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ

બ્લોક નંબર ૨, ૮મો માળ, સરદાર ભવન,
(ન​વુ સચિવાલય) સેક્ટર -૧૦, ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૦.

વિભાગના વડા

Shri Ramesh Chand Meena, IAS

શ્રી રમેશચંદ મીના, આઈએએસ

હોદ્દો : સચિવ

ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૩૭૩/૭૪

ફેક્સ : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૨૯૯૫

ઇમેઇલ : secsyc@gujarat.gov.in

sycd map guj
23.220625
72.658424
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ
બ્લોક નંબર ૨, ૮મો માળ, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, સેક્ટર -૧૦, ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૦.
Back to Top