વાર્ષિક કાર્યક્રમો ની વિગત

આ પાનું શેર કરો

ઉતરાર્ધ મહોત્સવ મોઢેરા

પ્રારંભ તારીખ: ફેબ્રુઆરી 02, 2019
અંતિમ તારીખ: ફેબ્રુઆરી 03, 2019

ઉતરાર્ધ મહોત્સવ મોઢેરા તા. ૦૨/૦૨/૨૦૧૯ તથા ૦૩/૦૨/૨૦૧૯ દરમિયાન સૂર્ય મંદિર મોઢેરા, જિલ્લો- મહેસાણા ખાતે યોજાનાર છે.

Back to Top