સરકારી ઠરાવ

આ પાનું શેર કરો
  • (dd/mm/yyyy)
  • શાખા
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ
1 10-04-2018 પરવ-૧૦૨૦૧૭-૧૮૫૧-પુરાતત્‍વ(નોર્મલ) અ ૨૦૧૮-૧૯ વિભાગ-ર ચાલુ બાબત મહેસુલ સદરની વહીવટી મંજુરી નિયામકશ્રી પુરાતત્‍વ અને સંગ્રહાલયની કચેરી હસ્‍તક આવેલ પુરાતત્‍વની રૂા. ૪૯.૩૪ લાખનો ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. અ શાખા gr-120418-1.pdf (3 MB)
2 10-04-2018 પરવ-૧૦૨૦૧૭-૧૮૫૧-પુરાતત્‍વ (ટીએએસપી)/અ ૨૦૧૮-૧૯ વિભાગ-ર ચાલુ બાબત મહેસુલ સદરની વહીવટી મંજુરી નિયામકશ્રી પુરાતત્‍વ અને સંગ્રહાલયની કચેરી હસ્‍તક આવેલ પુરાતત્‍વની રૂા. ૫.૦૦ લાખની ચાલુ બાબત ને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. અ શાખા gr-120418-2.pdf (3 MB)
3 31-03-2018 સનઅ-૧૦૨૦૧૭-૧૭૮૯-અ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ની ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીની વિભાગ​-૨, ચાલુ બાબત​, મહેસુલી સદરે વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​. અ શાખા 31032018-sangeet-natak-gr.pdf (4 MB)
4 28-03-2018 લકઅ-૧૦૨૦૧૮-૧૮૫૪(નોર્મલ​)-અ ગુજરાત રાજ્ય લલિતકલા અકાદમીની વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ની રૂ.૧૪૪.૫૦ લાખની મહેસુલ સદરની ચાલુ બાબત (નોર્મલ​)ની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત​ અ શાખા 28032018-guj-state-lalitkala-gr.pdf (4 MB)
5 26-03-2018 સહલ​-૧૦૨૦૧૧-૧૬૩૭-અ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ના માટે ગુજરાત રાજ્યના ખાનગી (બિન સરકારી) સંગ્રહાલયોને આર્થિક સહાય મંજૂર કર​વા બાબતની અરજી સંબંધિત કક્ષાનુસાર અનુદાન સહાય મંજૂર કર​વા બાબત અ શાખા 4-sycd-gr-document-26032018.pdf (733 KB)
6 16-03-2018 યસપ​-૧૦૨૦૧૬-૨૩૯૧-બ માઉન્ટ એવરેસ્ટ તથા વિશ્વના દુર્ગમ પહાડો સર કરનારને સહાય બાબત બ શાખા 1-sycd-gr-20032018.pdf (84 KB)
7 16-03-2018 યસપ​-૧૦૨૦૧૬-૨૩૯૧-બ દુર્ગમ પહાડો ઉપર રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ખડક ચઢાણ શિબિરનું આયોજન કર​વા બાબત બ શાખા 2-sycd-gr-20032018.pdf (68 KB)
8 16-03-2018 યસપ​-૧૦૨૦૧૬-૨૩૯૧-બ​ જમીન, પર્વત તથા કરિયાઇ એડ્વેન્ચર સ્પોર્ટ્સ સ્પર્ધા માટે આર્થિક સહાય તથા તૈયારી માટે શિબિર કરવા બાબત બ શાખા 3-sycd-gr-20032018.pdf (101 KB)
9 01-11-2017 સનઅ-૧૦૨૦૧૭-૧૬૧૨-અ "તાનારીરી એવોર્ડ​" માટે કલાકારની પસંદગી માટે સમિતિની રચના બાબત અ શાખા tanariri-award-gr-01112017.pdf (334 KB)
10 24-07-2017 યસપ​-૧૦૨૦૧૭-૮૯૭-અ રાજ્ય કલામહાકુંભના આયોજન બાબત​ અ શાખા 2-sycd-gr-a-branch-082017.pdf (763 KB)
11 07-07-2017 સહલ-૧૦૨૦૧૬-૨૨૯૧-અ ગુજરાત રાજ્યના ખાનગી (બિન સરકારી) સંગ્રહાલયોને આર્થિક સહાય મંજૂર કરેલ અનુદાનની રકમની જોગવાઇમાં વધારો કરવા બાબત. અ શાખા Scan-20170711-123136.pdf (1002 KB)
12 05-07-2017 યસપ​-૧૦૨૦૧૭-૨૨૫-અ પરંપરાગત લોક સંસ્કૃતિ કલા વારસો લોકો સુધી પહોંચાડ​વા અને કલા વારસમાં લોક પ્રતિભા નિખાર​વા બાબત અ શાખા sycd-lok-sanskriti-kalavarso-gr.pdf (8 MB)
13 01-07-2017 યસપ​-૧૦૨૦૧૭-૮૯૭-અ રાજ્ય કલામહાકુંભના આયોજન બાબત અ શાખા state-kala-mahakumbh-2017.pdf (594 KB)
14 30-05-2017 એસ​એજી-૧૦૨૦૧૭-૭-બ​ વિશ્વ યોગ દિવસ ઉજ​વણીની કાર્ય​વાહી અંગે બ શાખા sycd-gr-30052017.pdf (108 KB)
15 19-05-2017 એસ​એજી-૧૦૨૦૧૭-GOI-૭-બ​ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજ​વણીના આયોજન માટે સમિતિઓની રચના કર​વા બાબત​ બ શાખા govt-resolution.pdf (1 MB)
123456
Back to Top