સરકારી ઠરાવ

આ પાનું શેર કરો
  • (dd/mm/yyyy)
  • શાખા
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ
1 15-01-2020 પરવ/૧૦૨૦૧૯/૬૨૨/અ નિયામકશ્રી, પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય કચેરીની પુરાતત્વ પાંખની હંગામી જગ્યાઓ પુન: જીવિત કરી તા.૨૯/૦૨/૨૦૨૦ સુધી ચાલુ રાખવા બાબત. અ શાખા Scan_20200118_151311.pdf (3 MB)
2 09-01-2020 યસપ-૧૦૨૦૧૭-૮૯૭ (ભાગ - ૧)/અ રાજ્ય કલામહાકુંભના આયોજનમાં સુધારા બાબત. અ શાખા Scan_20200110_100150.pdf (5 MB)
3 30-12-2019 પરચ/૧૦૨૦૧૯/૧૯૫૪/અ વડનગર નગર વિકાસ પ્રોજેક્ટ હેઠળ વડનગર ખાતે આવેલ પથ્થર કી હવેલીમાં ગ્રંથાલય અને સંગ્રહાલય બનાવવા અંગેની કામગીરી માટે કન્સલ્ટન્ટની નિમણૂંક કરવા માટે સમિતિની રચના બાબત. અ શાખા Scan_20191230_124151.pdf (3 MB)
4 19-12-2019 સહલ/૧૦૨૦૧૮/૧૬૫૪/અ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના માટે ગુજરાત રાજ્યના ખાનગી (બિન સરકારી) સંગ્રહાલયોને આર્થિક સહાય મંજુર કરવા બાબતની અરજી સંબંધિત કક્ષાનુસાર અનુદાન સહાય મંજુર કરવા બાબત. અ શાખા Scan_20191223_102758.pdf (6 MB)
5 07-11-2019 એસએજી/૧૦૨૦૧૯/૧૩૧૯(૧)/બ જિલ્લા કક્ષા સ્પોર્ટસ શાળાઓમાં માળખાકીય સુવિધાના ભાગરૂપે માળખાકીય સુવિધાઓના નિર્માણ કરવા બાબત બ શાખા Scan_20191107_151828.pdf (2 MB)
6 07-11-2019 એસએજી/૧૦૨૦૧૯/૨૨૩૪/બ સ્પોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત ધ્વારા યોજાતા ખેલમહાકુંંભની સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેતા ખેલાડીઓ / વ્યકિતઓના ભોજન દરમાં વધારો કરવા બાબત બ શાખા Scan_20191107_175436.pdf (774 KB)
7 02-11-2019 ગથલ/૧૦૨૦૧૭/૮૬૩/ફ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦: વિશિષ્ટ ગ્રંથાલયોની પસંદગી કરવા બાબત ફ શાખા Scan_20191104_170610.pdf (1023 KB)
8 09-10-2019 SHL/102019/1346/A To Establish "Vadnagar Heritage Society" અ શાખા Scan_20191017_103355.pdf (2 MB)
9 17-09-2019 ઉજવ/૨૦૧૬/૩૧/ફ સ્વ.શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા મેમોરીયલ ટ્રસ્ટના વિકાસ અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાની સ્થાનિક સમિતિની રચના કરવા બાબત ફ શાખા Scan_20190920_103935.pdf (409 KB)
10 16-09-2019 સનઅ-૧૦૨૦૧૭-૧૬૧૨-અ તાનારીરી એવોર્ડ માટે કલાકારોની પસંદગી માટે સમિતિની રચના કરવા બાબત અ શાખા Scan_20190917_161219.pdf (376 KB)
11 19-08-2019 એસએજી/૧૦૨૦૧૯/૧૨૯૩/બ ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ અંતર્ગત સરકારી તથા બિનસરકારી સભ્યોની નિમણુંક કરવા બાબત. બ શાખા Scan_20190820_152906.pdf (632 KB)
12 20-07-2019 યસપ/૧૦૨૦૧૬/૧૩૬૪/બ ગુજરાત રાજય યુવક બોર્ડ હેઠળ યુવા પ્રવૃૃૃૃત્તિઓને વેેેેગમાન બનાવવા રચેલ વ્યવસ્થાતંત્રની મુદત લંબાવવા બાબત. બ શાખા Scan_20190723_120334.pdf (258 KB)
13 21-06-2019 એસએજી/૧૦૨૦૨૮/૧૭૨૬/બ ગુજરાત રાજ્યમાં યોગની પ્રવૃત્તિના વિકાસ માટે " ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ"ની રચના કરવા બાબત બ શાખા 21062019161859.pdf (12 MB)
14 06-05-2019 ઉજવ-૨૦૧૬-૩૧-ફ સ્‍વ. શ્રી શ્‍યામજી કૃષ્‍ણ વર્મા મેમોરીયલ સોસાયટીની કારોબારી સમિતિની પુનઃરચના કરવા બાબત ફ શાખા Scan-20190508-105309.pdf (663 KB)
15 27-03-2019 લકઅ-૧૦૨૦૧૯-૧૮૩૦-અ ગુજરાત રાજ્ય લલિતકલા અકાદમીની વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની રૂા. ૧૫૫.૫૦ લાખની મહેસુલ સદરની ચાલુ બાબત (નોર્મલ) ની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત અ શાખા gr-sycd-010419.pdf (4 MB)
123456789
Back to Top