સરકારી ઠરાવ

આ પાનું શેર કરો
  • (dd/mm/yyyy)
  • શાખા
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ
1 21-06-2019 એસએજી/૧૦૨૦૨૮/૧૭૨૬/બ ગુજરાત રાજ્યમાં યોગની પ્રવૃત્તિના વિકાસ માટે " ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ"ની રચના કરવા બાબત બ શાખા 21062019161859.pdf (12 MB)
2 06-05-2019 ઉજવ-૨૦૧૬-૩૧-ફ સ્‍વ. શ્રી શ્‍યામજી કૃષ્‍ણ વર્મા મેમોરીયલ સોસાયટીની કારોબારી સમિતિની પુનઃરચના કરવા બાબત ફ શાખા Scan-20190508-105309.pdf (663 KB)
3 27-03-2019 લકઅ-૧૦૨૦૧૯-૧૮૩૦-અ ગુજરાત રાજ્ય લલિતકલા અકાદમીની વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની રૂા. ૧૫૫.૫૦ લાખની મહેસુલ સદરની ચાલુ બાબત (નોર્મલ) ની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત અ શાખા gr-sycd-010419.pdf (4 MB)
4 25-03-2019 પરવ/૧૦૨૦૧૯/૬૭/અ નિયામકશ્રી, પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલયની કચેરી પુરાતત્વ પાંખ હેઠળની હંગામી જગ્યાઓ તા.૨૯/૦૨/૨૦૨૦ સુધી ચાલુ રાખવા બાબત અ શાખા Scan-20190326-171703.pdf (3 MB)
5 08-03-2019 યસપ-૧૦૨૦૧૬-૧૩૬૪-બ ગુજરાત રાજ્ય યુવક બોર્ડ હેઠળના વ્‍યવસ્‍થાતંત્ર બાબત બ શાખા Scan-20190314-115940.pdf (3 MB)
6 02-03-2019 સહલ-૧૦૨૦૧૯-૫૭-અ નિયામકશ્રી, પુરાતત્‍વ અને સંગ્રહાલય કચેરી હસ્‍તકની મંજૂર કરેલ મહેકમની કુલ ૧૧ હંગામી (૯+ ર ) જગ્‍યાઓની મુદત તા. ૨૯-૨-૨૦૨૦ સુધી ચાલુ રાખવા બાબત અ શાખા Scan-20190305-152059.pdf (3 MB)
7 28-02-2019 ઉજવ-૧૦૨૦૧૮-૧૦૭૩-ફ શ્રી મોરારીબાપુ દ્વારા તા. ૨૩-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૦૩-૦૩-૨૦૧૯ દરમ્‍યાન અમદાવાદ ખાતે મહાત્‍મા ગાંધીજીની ૧૫૦ વર્ષની જન્‍મ જયંતિની ઉજવણી અને નવજીવન ટ્રસ્‍ટના ૧૦૦ મી વર્ષની ઉજવણી નિમિત્તે રામકથાના હોર્ડીંગ્‍સ અને રેડિયો એનાઉન્‍સમેન્‍ટના ખર્ચ પેટે રૂા. ૧૩.૦૦ લાખની રકમ આકસ્‍મિક નિધિમાંથી ફાળવવા બાબત ફ શાખા Scan-20190301-114906.pdf (10 MB)
8 16-02-2019 વજઉ-૧૦૨૦૧૬-૨૪૮-ફ રાજ્યમાં સ્‍વામી વિવેકાનંદ યુવા મંડળની સ્‍થાપના અને રચના બાબત ફ શાખા Scan-20190219-105038.pdf (9 MB)
9 15-02-2019 યસપ-૧૦૨૦૧૬-૧૩૬૪-બ ગુજરાત રાજ્ય યુવક બોર્ડ હેઠળ યુવા પ્રવૃત્તિઓને વેગમાન બનાવવા વ્‍યવસ્‍થાતંત્ર ગોઠવવા બાબત બ શાખા Scan-20190219-104744.pdf (5 MB)
10 18-12-2018 યસપ-૧૦૨૦૧૬-૧૩૬૪-બ​ ગુજરાત રાજ્ય યુવક બોર્ડ હેઠળ યુવા પ્ર​વૃત્તિઓને વેગમાન બનાવ​વા વ્ય​વસ્થાતંત્ર ગોઠ​વ​વા બાબત​. બ શાખા guj-state-yuvak-board-gr-18122018.pdf (287 KB)
11 10-12-2018 ઉજવ​-૧૦૨૦૧૮-૭૨૭-ફ​ મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મજયંતિ અંગેની ઉજ​વણીની કામગીરી માટે જગ્યા ઉભી કર​વા અને સેલની રચના કર​વા બાબત​. ફ શાખા sycd-gr-f-branch-mahatama-gandhi-relaged-10122018.pdf (4 MB)
12 02-11-2018 ગસઅ-૨૦૧૪-૬૦૯-ફ​ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના અધ્યક્ષશ્રી તરીકેની બોલીઓ અને શરતોમાં સુધારો-વધારો કર​વા બાબત​. ફ શાખા 01-sycd-gr-02112018-sahitya-academy.pdf (2 MB)
13 24-10-2018 સહલ​-૧૦૨૦૧૮-૧૬૫૪-અ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના માટે ગુજરાત રાજ્યના ખાનગી (બિન સરકારી) સંગ્રહાલયોને આર્થિક સહાય મંજૂર કર​વા બાબતની અરજી સંબંધિત કક્ષાનુસાર અનુદાન સહાય મંજૂર કર​વા બાબત​. અ શાખા 03-sycd-gr-24102018-financial-year-1819.pdf (872 KB)
14 23-10-2018 સનઅ-૧૦૨૦૧૪-૧૫૪૭-ભાગ​-૧-અ અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીનો ચાર્જ સોંપ​વા બાબત​ અ શાખા GR-1-23102018.pdf (2 MB)
15 23-10-2018 સનઅ-૧૦૨૦૧૪-૧૫૪૭-ભાગ​-૧-અ ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીના ઉપાધ્યક્ષશ્રી મુદત લંબાવ​વા બાબત​. અ શાખા GR-2-23102018.pdf (2 MB)
12345678
Back to Top