સરકારી ઠરાવ

આ પાનું શેર કરો
  • (dd/mm/yyyy)
  • શાખા
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ
1 10-12-2018 ઉજવ​-૧૦૨૦૧૮-૭૨૭-ફ​ મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મજયંતિ અંગેની ઉજ​વણીની કામગીરી માટે જગ્યા ઉભી કર​વા અને સેલની રચના કર​વા બાબત​. ફ શાખા sycd-gr-f-branch-mahatama-gandhi-relaged-10122018.pdf (4 MB)
2 02-11-2018 ગસઅ-૨૦૧૪-૬૦૯-ફ​ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના અધ્યક્ષશ્રી તરીકેની બોલીઓ અને શરતોમાં સુધારો-વધારો કર​વા બાબત​. ફ શાખા 01-sycd-gr-02112018-sahitya-academy.pdf (2 MB)
3 24-10-2018 સહલ​-૧૦૨૦૧૮-૧૬૫૪-અ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના માટે ગુજરાત રાજ્યના ખાનગી (બિન સરકારી) સંગ્રહાલયોને આર્થિક સહાય મંજૂર કર​વા બાબતની અરજી સંબંધિત કક્ષાનુસાર અનુદાન સહાય મંજૂર કર​વા બાબત​. અ શાખા 03-sycd-gr-24102018-financial-year-1819.pdf (872 KB)
4 23-10-2018 સનઅ-૧૦૨૦૧૪-૧૫૪૭-ભાગ​-૧-અ અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીનો ચાર્જ સોંપ​વા બાબત​ અ શાખા GR-1-23102018.pdf (2 MB)
5 23-10-2018 સનઅ-૧૦૨૦૧૪-૧૫૪૭-ભાગ​-૧-અ ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીના ઉપાધ્યક્ષશ્રી મુદત લંબાવ​વા બાબત​. અ શાખા GR-2-23102018.pdf (2 MB)
6 06-10-2018 ગસઅ-૧૦૨૦૧૭-૪૪૯-ફ​ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને સંલગ્ન અકાદમીઓ અંતર્ગત સિંધી સાહિત્ય અકાદમીના માર્ગદર્શન મંડળમાં સભ્યની નિમણૂંક કર​વા બાબત​. ફ શાખા 02-sycd-gr-06102018-sahitya-academy.pdf (2 MB)
7 20-08-2018 યસપ​-૧૦૨૦૧૮-૧૨૯૧-અ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિત માટે વિવિધ કાર્યાત્મક સમિતિઓ અંતર્ગત રચવામાં આવેલ સાંસ્કૃતિક અનુભ​વ સમિતિની પેટા સમિતિની રચના કર​વા બાબત​. અ શાખા vibrant-samit-GR-20082018.pdf (63 KB)
8 08-08-2018 ઉજ​વ​-૧૦૨૦૧૭-ભા.સ​.૨૮-ફ​ મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦ વર્ષની જન્મ જયંતી ની ઉજ​વણી માટે રાજ્ય કક્ષાની અમલીકરણ સમિતિની રચના બાબત​. ફ શાખા 3-sycd-mahatma-gandhi-birth-celebration-gr.pdf (414 KB)
9 30-07-2018 યસપ​-૧૦૨૦૧૭-૮૯૭(ભાગ​-૧)-અ રાજ્ય કલામહાકુંભ​-૨૦૧૮ ના આયોજનમાં સુધારા બાબત​. અ શાખા correction-in-kala-mahakumbh-2018-program.pdf (3 MB)
10 25-07-2018 ઉજ​વ​-૧૦૨૦૧૭-ભા.સ​.૨૮-ફ​ મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦ વર્ષની જન્મ જયંતી (તા.૦૨-૧૦-૧૮૬૯ થી ૦૨-૧૦-૨૦૧૮) ની બે વર્ષ ચાલનાર ઉજ​વણી માટે રાજ્ય કક્ષાની સમિતિ. ફ શાખા 2-sycd-mahatma-gandhi-birth-celebration-gr.pdf (223 KB)
11 10-07-2018 ઉજ​વ​-૧૦૨૦૧૭-ભા.સ​.૨૮-ફ​ મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦ વર્ષની જન્મ જયંતી (તા.૦૨-૧૦-૧૮૬૯ થી ૦૨-૧૦-૨૦૧૮) ની બે વર્ષ ચાલનાર ઉજ​વણી માટે રાજ્ય કક્ષાની સમિતિ. ફ શાખા 1-sycd-mahatma-gandhi-birth-celebration-gr.pdf (458 KB)
12 05-07-2018 સહલ​-૧૦-૨૦૧૪-૨૦૭-અ પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય નિયામકની કચેરી હેઠળના પુરાતત્વીય સંવર્ગોમાં સીધી ભરતીમાં વિકલાંગ જગ્યાઓ સુનિશ્ચિત કરવા બાબત​.- અ શાખા sycd-gr-05072018.pdf (344 KB)
13 22-06-2018 યસપ​-૧૦૨૦૧૮-સી.વી.૪-અ પંડિત ઓમકારનાથ સન્માન એવોર્ડ માટેના નામોની પસંદગી કર​વા માટે પસંદગી સમિતિની રચના બાબત​. અ શાખા sycd-gr-22062018.pdf (372 KB)
14 02-06-2018 સહલ​-૧૦૨૦૧૮-૫૩૯-અ નિયામકશ્રી, પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય કચેરીને વધારાની જગ્યા ફાળ​વ​વા બાબત. અ શાખા sycd-gr-02-june-2018.pdf (2 MB)
15 08-05-2018 ભનક​-૧૦૨૦૧૮-૧૪૫૦-ફ​ ભાષાંતરકારોના દરો માં વધારો કરવા બાબત. ફ શાખા Bhasantar-karona-dar.pdf (399 KB)
1234567
Back to Top