રાજ્યકક્ષાની નવરાત્રી રાસ-ગરબા સ્પર્ધા ૨૦૧૮
રાજ્યકક્ષાની નવરાત્રી રાસ-ગરબા સ્પર્ધા ૨૦૧૮
રાજ્યકક્ષાની નવરાત્રી રાસ-ગરબા સ્પર્ધા ૨૦૧૮
રાજ્યકક્ષાની નવરાત્રી રાસ-ગરબા સ્પર્ધા ૨૦૧૮
1
1
PrevNext
Shri Vijay R. Rupani
Shri Vijay R. Rupani
Hon'ble Chief Minister, Govt. of Gujarat
Facebook Twitter
Hon'ble Minister (State)
Shri Ishwarsinh T. Patel
Hon'ble Minister (State)
Sports, Youth & Cultural Activities Department, Govt. of Gujarat
Shri V. P. Patel, IAS
Shri V. P. Patel, IAS
Secretary,
Sports, Youth & Cultural Activities Department, Govt. of Gujarat

Introduction

Gujarat State has been constituted on 1st May, 1960 from that period Youth Activities and Cultural activities related things wasn’t worked as a independent administrative department, but to expedite Youth and related activities in the State ‘Youth and Cultural Activities Department’ had been introduced as a separate Department on Dated 17th Dec, 1990. As per the General Administrative Department Dated 05th Aug, 1997 , Notification No GS (97-26-SKT1197(3)KeYu) Department name has been decided to ‘Sports, Youth and Cultural Activities’ instead of ‘Youth and Cultural Activities’.

Read More

Annual Programs

October 01, 2018

કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા યોજવામાં આવતા કાર્યક્રમો અને સ્પર્ધાઓ

કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા યોજવામાં આવતા કાર્યક્રમો અને સ્પર્ધાઓ

November 14, 2018

Celebrations National Library Week at State Libraries.

Celebrations National Library Week at State Libraries.

January 12, 2019

Swami Vivekanand Birth Anniversary

Swami Vivekanand Birth Anniversary

December 01, 2018

Celebrations of Archives Week

Celebrations of Archives Week

Event Calendar

Photo Gallery

View All
Back to Top