ખેલ મહાકુંભ ૨૦૧૮

આ પાનું શેર કરો
Khel Mahakubh 2018

ખેલ મહાકુંભ ૨૦૧૮

રજીસ્ટ્રેશનની શરૂઆત તા. ૦૨ ઓગસ્ટ​, ૨૦૧૮
રજીસ્ટ્રેશનની છેલ્લી તારીખ​. ૧૨ સપ્ટેમ્બર​​, ૨૦૧૮, ૦૬:૦૦ પી.એમ​.
ટોલ ફ્રી નંબર : ૧૮૦૦ ૨૭૪૪ ૧૫૧
ખેલ મહાકુંભ ૨૦૧૮ રજીસ્ટ્રેશન માટે વેબસાઇટ: www.khelmahakumbh.org External website that opens in a new window

ડાઉનલોડ મોબાઇલ એપ્સતમારા સ્માર્ટફોન તથા ટેબલેટ માટે ખેલ મહાકુંભ મોબાઈલ એપ્સ ડાઉનલોડ કરો.

ખેલ મહાકુંભ એપ્સ ડાઉનલોડ કરવા માટે આપના ફોન તથા ટેબલેટ અનુરુપ નીચે દર્શાવેલ ટેક્નોલોજીના એપ્સ પસંદગી કરો.

એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ એપ
એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ તથા ટેબલેટ માટે ખેલ મહાકુંભ એપ્સ ડાઉનલોડ કરો.

ડાઉનલોડ
આઈ.ઓ.એસ મોબાઈલ એપ
આઈ.ઓ.એસ મોબાઈલ એપ

આઈ-ફોન તથા આઈ-પેડ માટે ખેલ મહાકુંભ એપ્સ ડાઉનલોડ કરો.

ડાઉનલોડ

ખેલમહાકુંભ ૨૦૧૮ પરિપત્ર

Back to Top