સ્મારકો

આ પાનું શેર કરો
 • ભડેશ્વર મંદિર ભડેશ્વર મંદિર ભડેશ્વર મંદિર ભડેશ્વર મહાદેવ મંદિર, વૃંદાવન, અંજાર, ગુજરાત, ૩૭૦૧૧૦
  23.105691 70.028782
 • ભદ્રકાલી માતાની વાવ ભદ્રકાલી માતાની વાવ જીજે એસએચ 12, વાદા બજાર, લાકિયા પોળ​, ઉમરેઠ, ગુજરાત, ૩૮૮૨૨૦
  22.702183 73.117174
 • ટીંબો ટીંબો બાબરા, તા. અમરેલી, જિ. અમરેલી, ૩૬૫૬૦૧
  21.845519 71.311584
 • પ્રાચીન વાવ પ્રાચીન વાવ કઠવાડા, તા. અમદાવાદ, જિ. અમદાવાદ, 380001
  23.058136 72.706416
 • પ્રાચીન મસ્‍જીદ પ્રાચીન મસ્‍જીદ ઇસનપુર, તા. અમદાવાદ, જિ. અમદાવાદ, ૩૮૦૦૦૧
  22.979394 72.599464
 • ખાન તળાવ ખાન તળાવ ધોળકા, ગુજરાત, ૩૮૨૨૨૫.
  22.734690 72.429825
 • અમૃતવર્ષિણી વાવ અમૃતવર્ષિણી વાવ અમૃતવર્ષિણી વાવ, તા. અમદાવાદ,  જિ. અમદાવાદ, ૩૮૦૦૦૧
  23.02495 72.5972
 • લોથલ લોથલ તા. ધોળકા, જી. અમદાવાદ
  22.559787 72.245474
 • ઢાંકની જૈન ગુફાઓ ઢાંકની જૈન ગુફાઓ ઢાંક, ગુજરાત.
  21.778241 70.124378
 • ચાંપાનેર ચાંપાનેર ચાંપાનેર, ગુજરાત, ૩૮૯૩૬૦.
  22.484812 73.531194
 • શ્રી દ્વારકાધીશ મંદિર શ્રી દ્વારકાધીશ મંદિર દ્વારકા, ગુજરાત, ૩૬૧૩૩૫.
  22.237645 68.967397
 • સૂર્યમંદિર - ગોપ સૂર્યમંદિર - ગોપ ગોપ તા. જામકંડોળા જી. જામનગર​.
  22.047761 69.922123
 • રાણીની વાવ રાણીની વાવ મોહન નગર સોસાયટી, પાટણ, ગુજરાત, ૩૮૪૨૬૫.
  23.858886 72.101772
 • અડાલજ વાવ અડાલજ વાવ અડાલજ, ગુજરાત.
  23.166681 72.580098
 • ધોળાવીરા ધોળાવીરા ધોળાવીરા, ગુજરાત.
  23.883011 70.215039
 • સૂર્યમંદિર સૂર્યમંદિર મોઢેરા, તા. બેચરાજી, જી. પાટણ, ગુજરાત, ૩૮૪૨૧૨.
  23.583640 72.133230
 • સીદી સઈદની મસ્જીદ સીદી સઈદની મસ્જીદ જીપીઓ સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ, ગુજરાત, ૩૮૦૦૦૧.
  23.026879 72.580998
 • રાણી સીપ્રીની મસ્જીદ રાણી સીપ્રીની મસ્જીદ આસ્ટોડિયા દરવાજા નજીક, આસ્ટોડિયા ગેટ સર્કલ, ખાડિયા, અમદાવાદ, ગુજરાત, ૩૮૦૦૦૧.
  23.017528 72.590553
 • સીદી બશીરના મિનારા સીદી બશીરના મિનારા કાલુપુર રોડ, લક્ષ્મી બજાર, ખાડિયા, અમદાવાદ, ગુજરાત, ૩૮૦૦૦૨.
  23.023604 72.599664
 • અહેમદશાહ દરગાહ અહેમદશાહ દરગાહ જીવ ભાઈ મેન્શન નજીક, આશ્રમ રોડ, શ્રેયસ કોલોની, નવરંગપુરા, અમદાવાદ, ગુજરાત, ૩૮૦૦૦૯.
  23.036239 72.569581
 • જામી મસ્જીદ જામી મસ્જીદ માણેક ચોક, ગાંધી રોડ, ડાનાપીઠ, ખાડિયા, અમદાવાદ, ગુજરાત, ૩૮૦૦૦૧.
  23.023818 72.586980
 • ત્રણ દરવાજા ત્રણ દરવાજા ભદ્ર, અમદાવાદ, ગુજરાત, ૩૮૦૦૦૧.
  23.024342 72.584552
 • અહેમદશાહની મસ્જીદ અહેમદશાહની મસ્જીદ માણેક ચોક, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત ૩૮૦૦૦૧.
  23.059518 72.602444
Back to Top