સમાચાર

આ પાનું શેર કરો

ખેલ મહાકુંભ ૨૦૧૮ ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન

ખેલ મહાકુંભ ૨૦૧૮ ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન
ઑગસ્ટ 01, 2018

રજીસ્ટ્રેશનની શરૂઆત તા.૦૨ ઓગસ્ટ​, ૨૦૧૮

છેલ્લી તારીખ : ૩૧ ઓગસ્ટ​, ૨૦૧૮

ટોલ ફ્રી નંબર : ૧૮૦૦ ૨૭૪૪ ૧૫૧

ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન તથા વધુ વિગત માટે વેબસાઇટ​
www.khelmahakumbh.org

મોબાઇલ એપથી રજીસ્ટ્રેશન માટે મોબાઇલ એપ ડાઉનલોડ કરો
Khel Mahakumbh

Back to Top