વિભાગ હેઠળના અધિકારીઓની સંપર્ક માહિતી

આ પાનું શેર કરો

સચિવ

 • શ્રી રમેશચંદ મીના, આઈએએસ

  શ્રી રમેશચંદ મીના, આઈએએસ

  હોદ્દો : સચિવ

  ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨-૫૧૩૭૩/૭૪

  ફેકસ : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૨૯૯૫

  ઇ-મેઇલ : secsyc@gujarat.gov.in

સંયુક્ત સચિવ

 • શ્રી સુરેશ કાનાબાર

  શ્રી સુરેશ કાનાબાર

  હોદ્દો : સંયુક્ત સચિવ (રમતગમત)

  ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨-૫૪૬૭૨

  ફેકસ : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૨૯૯૫

  ઇ-મેઇલ : jtsecsyc@gujarat.gov.in

સંયુક્ત સચિવ

 • શ્રી ભાવેશ એરડા (જી.એસ.એસ.)

  શ્રી ભાવેશ એરડા

  હોદ્દો : સંયુક્ત સચિવ

  ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨-૫૪૬૮૭

  મોબાઇલ :-

  ઇ-મેઇલ : Ds-synca@gujarat.gov.in

ઉપસચિવ

 • ઉપસચિવ

  શ્રી બીપીન જાદ​વ

  હોદ્દો : ઉપ સચિવ (મહેકમ)

  ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨-૫૧૩૮૨

  મોબાઇલ : -

  ઇ-મેઇલ : Us-synca@gujarat.gov.in

 • ઉપસચિવ

  શ્રી બીપીન જાદ​વ

  હોદ્દો : ઉપસચિવ (સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ)

  ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨-૫૪૬૯૯

  મોબાઇલ : +૯૧ -

  ઇમેલ​ : us2-synca@gujarat.gov.in

 • શ્રી જિતેન​ જોષી

  શ્રી જિતેન​ જોષી (રમતગમત​)

  હોદ્દો : ઉપસચિવ (રમતગમત)

  ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨-૫૧૩૮૧

Back to Top