ફોટો ગેલેરી

આ પાનું શેર કરો

સરકારી જીલ્લા ગ્રંથાલયમાં બ્રેઈલ વિભાગ માટે ગ્રંથપાલોની એક દિવસીય તાલિમ શિભિર.

Back to Top