Right to Information

Share this page
Sr. No.Chapter No.Details/SubjectDownload
1 પ્રકરણ​-૧ પ્રસ્‍તાવના 1-1_78_3_template1_02072015.pdf (139 KB)
2 પ્રકરણ​-૨ સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો 2-1_78_3_template1_02072015.pdf (181 KB)
3 પ્રકરણ​-૩ કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ 3-1_79_3_template3_02072015.pdf (1 MB)
4 પ્રકરણ​-૪ કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો 4-1_80_3_template4_02072015.pdf (200 KB)
5 પ્રકરણ​-૫ નીતિઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહપરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત 5-1_81_3_template5_02072015.pdf (151 KB)
6 પ્રકરણ​-૬ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક 6-1_82_3_template6_02072015.pdf (116 KB)
7 પ્રકરણ​-૭ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓની વિગતો 7-1_83_3_template7_02072015.pdf (210 KB)
8 પ્રકરણ​-૮ જાહેર માહિતી અધિકારી/ સહાયક જાહેર માહિતી અધિકારી/એપેલેટ અધિકારીની વિગતો ch-8-190618.pdf (2 MB)
9 પ્રકરણ​-૯ નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાઓ અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ 9-1_85_3_template9_02072015.pdf (145 KB)
10 પ્રકરણ​-૧૦ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા (ડિરેકટરી) Scan_20191022_125611.pdf (108 KB)
11 પ્રકરણ​-૧૧ વિનિયોગમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ, મહેનતાણાની પધ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું Scan_20191022_125723.pdf (97 KB)
12 પ્રકરણ​-૧૨ પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર Provision_2019-20.pdf (434 KB)
13 પ્રકરણ​-૧૩ સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગે પધ્ધતિ 13-1_89_3_template13_02072015.pdf (151 KB)
14 પ્રકરણ​-૧૪ રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત અંગેની વિગતો 14-1_90_3_template14_02072015.pdf (114 KB)
15 પ્રકરણ​-૧૫ કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો 15-1_91_3_template15_02072015.pdf (118 KB)
12
Back to Top