ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત

આ પાનું શેર કરો
ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત

૫રિચય

સ્પોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાતના ઉદ્રેશપત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આ સત્તાતંત્ર રાજય અને ભારત સરકારની રમતગમત નીતિને સુસંગત રહીને ખેલકુદ પ્રવૃતિઓને ઉત્તેજન આપશે અને તેનો વિકાસ કરશે. (હાલમાં રાજય સરકાર ખેલકુદ નીતિ વિચારણા હેઠળ છે.)

વેબસાઈટ ની મુલાકાત લો

સંપર્ક માહિતી

ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત

બ્લોક નં.-૧૪, ૩જો માળ, ડૉ જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

  • ૦૭૯-૨૩૨-૫૪૪૦૯
  • ૦૭૯-૨૩૨-૫૪૧૧૩

ખાતાના વડા

શ્રી વી. પી. પટેલ,આઈએએસ
શ્રી વી. પી. પટેલ,આઈએએસ

ડાયરેકટર જનરલ

ડી ડી કાપડિયા
શ્રી ડી ડી કાપડિયા - જી.એ.એસ

સચિવ

Back to Top