સ્વામી વિવેકાનંદ બિન નિવાસી અને નિવાસી પ્રતિભા સંવર્ધન કેન્દ્ર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ (સી.ઓ.ઈ)

Share this page

સ્વામી વિવેકાનંદ બિન નિવાસી અને નિવાસી પ્રતિભા સંવર્ધન કેન્દ્ર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ (સી.ઓ.ઈ)

સ્વામી વિવેકાનંદ બિન નિવાસી અને નિવાસી પ્રતિભા સંવર્ધન કેન્દ્ર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ (સી.ઓ.ઈ)

ક્રમ ઠરાવ અને પરીપત્ર તારીખ ડાઉનલોડ
સ્વામી વિવેકાનંદ બિન નિવાસી પ્રતિભા સંવર્ધન કેન્દ્ર (સી.ઓ.ઈ.) ઠરાવ-૧ ૩૦/૦૪/૨૦૧૨ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.00 MB)
સ્વામી વિવેકાનંદ બિન નિવાસી પ્રતિભા સંવર્ધન કેન્દ્ર (સી.ઓ.ઈ.) ઠરાવ-૨ ૨૧/૦૬/૨૦૧૨ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.00 MB)
સ્વામી વિવેકાનંદ બિન નિવાસી પ્રતિભા સંવર્ધન કેન્દ્ર (સી.ઓ.ઈ.) ઠરાવ-૩ ૦૫/૧૦/૨૦૧૩ sag-ramat-14-15.pdf (1.24 MB)
એક્સપર્ટ કોચની સેવા લેવા અને કેન્દ્રોને આપવાના સાધનો અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર અંગેની કમિટી ૦૬/૦૩/૨૦૧૪ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.37 MB)
સ્વામી વિવેકાનંદ નિવાસી પ્રતિભા સંવર્ધન કેન્દ્ર (સી.ઓ.ઈ.) શરુ કરવા અંગે ઠરાવ ૨૬/૦૩/૨૦૧૫ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (972 KB)
સ્વામી વિવેકાનંદ નિવાસી પ્રતિભા સંવર્ધન કેન્દ્ર(સી.ઓ.ઈ.) ટુર્નામેન્ટ એક્સપોઝર ઠરાવ-૧ ૦૭/૦૭/૨૦૧૫ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (952 KB)
સ્વામી વિવેકાનંદ નિવાસી પ્રતિભા સંવર્ધન કેન્દ્ર (સી.ઓ.ઈ.) ટુર્નામેન્ટ એક્સપોઝર ઠરાવ-૨ ૦૭/૦૭/૨૦૧૫ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (957 KB)
સ્વામી વિવેકાનંદ બિન નિવાસી પ્રતિભા સંવર્ધન કેન્દ્ર (સી.ઓ.ઈ.)ના પસંદગી પામેલ ખેલાડીઓને અપાતી કીટ બાબત ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.10 MB)
સ્વામી વિવેકાનંદ નિવાસી પ્રતિભા સંવર્ધન કેન્દ્ર (સી.ઓ.ઈ.) ટુર્નામેન્ટ એક્સપોઝર ઠરાવ-૩ ૦૭/૦૭/૨૦૧૬ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (957 KB)
૧૦ સી.ઓ.ઈ. પસંદગી પ્રક્રિયા (પોઈન્ટ સિસ્ટમ) - PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2.38 MB)
Back to Top