રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સીટી

આ પાનું શેર કરો
રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સીટી

૫રિચય

The Gujarat Govt. has taken a praiseworthy initiative by establishing Swarnim Gujarat Sports University (SGSU) in Gandhinagar for the bright future of the sporting world. A strong and healthy atmosphere for sports has been created in Gujarat through Khelmahakumbh and new sports schools/academies. The establishment of Swarnim Gujarat Sports University has opened up doors for a wide range of opportunities for students of physical education & sports sciences for making career in sports industry.

વેબસાઈટ ની મુલાકાત લો

સંપર્ક માહિતી

રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સીટી

ગ​- રોડ​, મહાત્મા મંદિર પાસે, કોમર્સ કોલેજ કેમ્પસ​, યુથ હોસ્ટેલની સામે, સેક્ટર​-૧૫, ગાંધીનગર​-૩૮૨૦૧૬

ખાતાના વડા

ડૉ. જતીન સોની
ડૉ. જતીન સોની

કુલપતિ

  • ૦૭૯-૨૩૨૮૮૬૦૪
  • ૯૪૨૬૮૮૦૪૭૪
Back to Top