ટેન્ડર્સ

આ પાનું શેર કરો
 • Tender For Hiring the Service of Vehicles with Driver at Sports Authority of Gujarat, Gandhinagar
  ડિસેમ્બર 04, 2018

  Last Date of Online Submission : Dt.31/12/2018 At.16.00P.M.

  Last Date of Technical Submission (Physical) : Dt.31/12/2018 At 17.00 P.M.

  Pre-bid Meeting : Dt. 07/12/2018 At 15.00 P.M.

  Date & Time of Opening : Dt. 02/01/2019 At 15.00 P.M.

  Read More

 • નિયામક, ગ્રંથાલયની કચેરી, ગાંધીનગર હસ્તકના વિવિધ ગ્રંથાલયોમાં પુસ્તકો પહોંચતા કરવા માટે પુસ્તક વિતરણ એજન્સી નીમવા અંગેની જાહેરખબર.
  ડિસેમ્બર 03, 2018 નિયામક, ગ્રંથાલયની કચેરી, ગાંધીનગર હસ્તકના વિવિધ ગ્રંથાલયોમાં પુસ્તકો પહોંચતા કરવા માટે પુસ્તક વિતરણ એજન્સી નીમવા અંગેની જાહેરખબર.

  Read More

Back to Top